Koronawirus. Termin zwrotu zaliczki i zadatku

Ten temat chyba długo nie będzie nas opuszczać…

Pamiętasz nasz wpis o zaliczce i zadatku w czasie pandemii? Nie? Koniecznie zajrzyj tutaj! Dziś wracamy do Was z wpisem z dodatkowymi informacjami!

Już wiesz co się dzieje z zaliczką i zadatkiem w sytuacji gdy wystąpi siła wyższa, którą jest np. stan epidemii. Ale zastanawiasz się pewnie w jakim terminie powinien nastąpić ich zwrot.

 

Koronawirus – termin zwrotu zaliczki i zadatku? Czy obowiązuje 180-dniowy termin zwrotu?

            Z pewnością słyszałaś o tarczach antykryzysowych 1, 2 i planowanej 3. Tarcze te mają na celu m.in. ochronę miejsc pracy, w tym i pewnie Twojego, umożliwienie przetrawia przedsiębiorcą w stanie zamrożenia gospodarczego, zakazu prowadzenia przez niego działalności oraz umożliwienie w miarę możliwości płynnego powrotu do prowadzenia działalności po zakończeniu stanu epidemii.

Jeden z wprowadzonych powyższym programem przepisów daje możliwość zwrotu przez przedsiębiorcę zaliczki czy zadatku w terminie do 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Przepis brzmi:

 

Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

 

Jak widzisz, ww. przepis wymienia ściśle określone usługi, w których zwrot w terminie 180 dni jest dopuszczalny.

Odnosząc przepis do branży ślubnej, można dojść do wniosku, że przepis nie znajdzie zastosowania do umów z fotografem, kamerzystą, barmanem czy domem weselnym, ale znajdzie zastosowane do usług świadczonych przez zespół muzyczny, DJ’a (usługi rozrywkowe), hotel czy do podmiotów organizujących imprezy plenerowe.

Ale co ważne, przedsiębiorca może zaproponować Ci w zamian voucher o równowartości wpłaconych przez Ciebie środków do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które zapłaciłaś. Jeśli taki voucher przyjmiesz późniejsze rozwiązanie umowy nie będzie skuteczne.

Jeśli nie 180 dni to ile?

            Już wiesz w jakich przypadkach Twój wykonawca może powoływać się na prawo do zwrotu zaliczki czy zadatku w terminie 180 dni. Ustaliłaś też, że w Twoim przypadku termin 180 dni nie obowiązuje.

Zatem kiedy powinnaś otrzymać zwrot?

W wielu przypadkach termin i sposób zwrotu zaliczki czy zadatku określony zostaje w umowie. Zapoznaj się zatem z treścią umowy, którą zawarłaś.

A co jeśli w umowie nie ma nic na ten temat?

            Nie możemy jednak wykluczyć sytuacji, że Twoja umowa została zawarta na bardzo prostym wzorze i niestety nie został w nim określony termin zwrotu zaliczki czy zadatku.

Czy zatem strona obowiązana do zwrotu może to uczynić kiedy chce, a ja nie mam na to wpływu?

Oczywiście porozumienie między stronami umowy zawsze stawimy na pierwszy miejscu więc w pierwszej kolejności próbuj ustalić termin zwrotu, a poczynione ustalenia potwierdź w aneksie do umowy. Jeśli jednak rozmowy nie będą szły po Twojej myśli, a proponowany termin będzie odległy (14 dni na zwrot to według mnie termin odpowiedni), możesz skorzystać z przepisów Kodeksu Cywilnego. Jeden z nich stanowi:

 

Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

 

Powinna zatem wezwać do zwrotu wyznaczając odpowiedni termin i sposób zwrotu.

Kinga

 

Wpis nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej i ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów autora na tematy prawnicze w nim omówione w kontekście przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów w oderwaniu do konkretnej sytuacji faktycznej. Jedynie analiza konkretnej sytuacji faktycznej daje możliwość udzielenia wiążącej porady czy opinii prawnej. Autorki bloga nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na podstawie wpisu podjęte bez uprzedniej konsultacji prawnej.

Podstawa prawna:

Art. 15zp Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

Art. 455 Kodeksu Cywilnego