Zmiana nazwiska, a ważność prawa jazdy

Zmiana nazwiska, a ważność prawa jazdy.

Pomimo tego, że od mojego ślubu minęło już 11 miesięcy, wciąż wśród obserwowanych przeze mnie grup w mediach społecznościowych pozostają grupy ślubne i weselne. Wprawdzie moja tablica na Facebooku wciąż przepełniona jest ślubnymi inspiracjami, których mąż nie rozumie :D, ale dzięki temu jestem na bieżąco z Waszymi problemami, które później mogą znaleźć swoje rozwiązanie na blogu. Tak też było w tym przypadku!

 

Pamiętaj: To Ty jesteś naszą inspiracją!

 

Na jednej z takich grup kilka dni temu pojawiło się pytanie dotyczące zmiany nazwiska i wymiany prawa jazdy. Stan faktyczny był mniej więcej następujący:

Świeżo upieczona żona, po zmianie nazwiska, rozpoczęła wymianę dokumentów. Jednym z dokumentów, który wymieniała było prawo jazdy. Przed ślubem posiadała prawo jazdy bezterminowe. W związku z wymianą dokumentu otrzymała prawo jazdy terminowe tj. na okres 15 lat.

Przy tym  pojawiło się następujące pytanie:

Czy prawo jazdy zostało wydane prawidłowo?

 

Termin ważności prawa jazdy

Nieco starsze pokolenie, np. takie jak ja 😉, pamięta czasy, w których prawo jazdy wydawane było bezterminowo. W 2013 r. wprowadzono nowy wzór dokumentu prawa jazdy, obowiązujący we wszystkich państwach UE, a w styczniu 2015 r. zakończono wydawanie bezterminowych praw jazdy. Obecnie ważność prawa jazdy zależy do kategorii uprawnień i tak np. najpopularniejsze prawo jazdy uprawniające do prowadzenia samochodów osobowych (kategoria B) wydawane jest co do zasady na okres 15 lat.

 

Zmiana nazwiska i wymiana prawa jazdy

Osoba posiadająca prawo jazdy ma obowiązek zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy czyli np. zmiany nazwiska, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Takie zawiadomienie skutkować będzie wymianą prawa jazdy.

 

Prawo jazdy bezterminowe przed zmianą nazwiska – Zmiana nazwiska, a ważność prawa jazdy

Posiadasz prawo jazdy bezterminowe, jednakże obecnie wydawane jest prawo jazdy terminowe. Jakie zatem prawo jazdy otrzymasz po jego wymianie w związku ze zmianą nazwiska?

Wprowadzenie przepisów dotyczących terminowych praw jazdy wprowadziły niemałe zamieszanie. Początkowo w razie wymiany prawa jazdy, np. z powodu zmiany nazwiska, wydziały komunikacji wydawały prawa jazdy z 15-letnim terminem ważności. Takie prawa jazdy były wydawane nawet wtedy, gdy uprawnienia były bezterminowe.

Sytuacja zmieniła się w 2016 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Rozporządzenie to przewiduje bowiem, że w przypadku osób, które posiadały w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami uprawnienia do kierowania pojazdami, których data ważności nie była ograniczona orzeczeniem lekarskim lub psychologicznym, w pozycji „data ważności uprawnienia” umieszcza się symbol ,,-“ jako informację, że dana kategoria prawa jazdy jest ważna bezterminowo.

Zdarza się jednak, że nadal zamiast symbolu ,,-” w pozycji „data ważności uprawnienia” wpisana zostaje data ważności uprawnienia.

 

Gdy w pozycji „data ważności uprawnienia” pojawia się błędny wpis

Ustaliłaś, że w Twoim przypadku, po wymianie prawa jazdy w pozycji „data ważności uprawniania” wpisana zostaje data jego ważności nie zaś symbol ,,-“.

Co z tym zrobić?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że błędny dokonany wpis daty ważności prawa jazdy nie jest skuteczny, co oznacza, że nie tracisz uprawnień bezterminowych nawet gdy w nowo wydanym prawie jazdy pojawi się termin jego ważności. Od decyzji w przedmiocie wydania prawa jazdy możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Pamiętaj, że nie ma podstaw do zmiany daty ważności uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku, gdy uprzednio zdobyłaś uprawnienia o charakterze bezterminowym, a wymieniasz prawo jazdy w związku ze zmianą nazwiska.

 

Kinga

 

Podstawa prawna i orzeczenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 231)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 341)

Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-06 sygn. akt III SA/Kr 380/18