Ślub konkordatowy w czterech krokach – dokumenty, terminy i opłaty

Nasi rodzice (którzy zawierali związek małżeński przed 1998 r.), chcąc by ich małżeństwo odnosiło skutki prawne wobec państwa (w sferze cywilnej) i Kościoła (w sferze duchowej), najpierw brali ślub cywilny, a dopiero po nim ślub kościelny. Dzięki temu mieli dwie okazje do świętowania, a nasze mamy dodatkowy powód do zakupu drugiej sukni ślubnej 😉

Od 1998 r istnieje możliwość wzięcia w Kościele ślubu konkordatowego, który jest ceremonią kościelną i aktem prawnym. Ślub konkordatowy ma moc prawną dzięki dołączeniu do niego formalności, które do tej pory stanowiły podstawę ślubu cywilnego, w konsekwencji tego ślub konkordatowy wywołuje takie same skutki prawne jak ślub cywilny i kościelny.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ślub konkordatowy wywołuje skutki prawne jeśli zostaną spełnione dwa warunki:

  1. mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa polegającego prawu polskiemu – czyli oświadczacie, że chcecie zawrzeć małżeństwo nie tylko przed Bogiem, ale również przed państwem w świetle obowiązującego w nim prawa z całymi tego konsekwencjami;

  2. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

Aby jednak do tego doszło należy poczynić pewne formalności – o nich w czterech prostych krokach.

Ślub konkordatowy – KROK 1 – wizyta w kancelarii parafialnej

Jeśli jesteś zainteresowana ślubem konkordatowym na 6 do 3 miesięcy przed planowanym ślubem powinnaś zgłosić się wraz z narzeczonym do kancelarii parafialnej, w którym odbędzie się ślub. Powyższe terminy należy traktować jako terminy raczej graniczne. Jeśli zależy Ci na ślubie o konkretnej godzinie lepiej udać się do parafii, w której ma odbyć się ślub nawet i z rocznym wyprzedzeniem. Ja z narzeczonym pojawiłam się po raz pierwszy w kancelarii parafialnej na 10 miesięcy przed ślubem i okazało się, że wybrana przez nas godzina jest już zajęta. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło 😉 Ślub odbył się godzinę wcześniej i dzięki temu mieliśmy więcej czasu na zabawę 🙂

Na pierwszą wizytę w kancelarii parafialnej należy zabrać:

1. aktualne świadectwa chrztu (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy), na którym powinna znajdować się adnotacja o stanie wolnym i przyjęciu sakramentu bierzmowania – świadectwa te otrzymacie w swoich kancelariach parafialnych. Jeśli ślub odbywa się w parafii jednego z Was wówczas świadectwo chrztu dostarcza to z Was, której jest spoza parafii;

2. dowody osobiste.

Ślub konkordatowy – KROK 2 – wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Kolejnym krokiem jest wizyta z narzeczonym w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wizyta ta powinna odbyć się na nie mniej niż 3 miesiące przed ślubem.

Na wizytę w Urzędzie Stanu Cywilnego należy zabrać:

1. dowody osobiste;

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 84 zł. Opłatę tą możecie uiścić w kasie urzędu lub przelać na konto urzędu, który sporządzi akt małżeństwa. UWAGA! O tym na rzecz jakiego urzędu ma zostać uiszczona wskazana opata decyduje miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli stawisz się w urzędzie swojej gminy, a ślub ma odbyć się w sąsiednim mieście wówczas opłata skarbowa powinna trafić na konto urzędu tego miasta.

Pozostałe potrzebne na tym etapie, dokumenty jak akty urodzenia czy akt zgonu małżonka (w przypadku wdów/wdowców), powinny znajdować się w elektronicznym systemie rejestracji akt stanu cywilnego. Jeśli z jakiś przyczyn akt stanu cywilnego, które Was dotyczą w owym systemie nie będzie, urzędnik wyśle stosowne zapytania i dotyczące Was dokumenty zostaną w tym systemie w przeciągu kilku dni uzupełnione.

Koniecznie przygotujcie się na tą wizytę! W jej trakcie złożycie bowiem oświadczenia o tym jakie nazwiska będziecie nosić po ślubie oraz o tym jakie nazwiska będą nosić Wasze dzieci. Lepiej nie podejmować takich decyzji na szybko przed urzędnikiem. O tym jakie macie możliwości przeczytasz TUTAJ.

Jeśli w elektronicznym systemie rejestracji akt stanu cywilnego będą znajdować się dotyczące was akty stanu cywilnego i wszystko będzie w nich w porządku, wówczas w trakcie tej wizyty otrzymacie zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to jest ważne przez 6 miesięcy, co oznacza że ślub musi odbyć się w przeciągu owych 6 miesięcy. Jeśli pojawią się jakieś braki, wówczas konieczna będzie druga wizyta w urzędzie.

Ślub konkordatowy – KROK 3 – ponowna wizyta w kancelarii parafialnej

Po otrzymaniu zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa ponownie udaj się wraz narzeczonym do kancelarii parafialnej, w której odbędzie się ślub. Termin wizyty jest w zasadzie uzależniony do praktyki w danej parafii. Zwykle odbywa się na kilka tygodni przed ślubem.

Na drugą wizytę w kancelarii parafialnej zabierzcie:

1. pozyskane w KROKU 2 zaświadczenie o braku okoliczności wykluczający zawarcie małżeństwa;

2. zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej;

3. potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi, w przypadku gdy któreś z Was jest z innej parafii;

4. indeks katechizacji (nie jest wymagany w każdej parafii).

Ślub konkordatowy – KROK 4 – wizyta w kancelarii parafialnej w dniu ślubu

Ostatnia wizyta w kancelarii parafialnej odbywa się tuż przed uroczystością w dniu ślubu.

Zabierzcie ze sobą, a najlepiej przekażcie w pewne ręce, mniej zdenerwowanych świadków:

1. zaświadczenie o odbytych spowiedziach – dotyczy tylko Pary Młodej (świadkowie nie mają obowiązku przynoszenia takich zaświadczeń).

Świadkowie muszą mieć ze sobą:

1. ważne dowody osobiste. Jeśli Twoja świadkowa na niewiele tygodni przed Tobą wyszła za mąż, sprawdź czy jej dowód jest jeszcze ważny. O tym ile jest ważny dowód po ślubie przeczytasz TUTAJ.

W dniu ślubu, w zależności od zwyczaju panującego w parafii, albo przed ceremonią, albo w trakcie albo tuż po podpiszecie zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego. Dokumenty te podpisują również świadkowie oraz duchowny.

Opłaty

Ze ślubem konkordatowym związane są pewne opłaty, które uiszcza się na rachunek urzędu oraz do rąk duchownego.

Pierwszą opłatą jest opłata skarbowa w wysokości 84 złotych, o której pisałam w KROKU 2. Drugą opłatą jest opłata do rąk duchownego – zwykle „co łaska”.

Pozostałe opaty związane będą z pozyskaniem odpisów aktu małżeństwa. Jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa wydawany jest bez opłat dodatkowych. Zwykle uzyskasz go po ok. 2 tygodniach od ślubu. Jeśli potrzebujesz dodatkowy egzemplarz odpisu aktu małżeństwa to:

1. za odpis skrócony akt małżeństwa zapłacisz – 22 złote;

2. za odpis zupełny aktu małżeństwa zapłacisz – 33 złote.

Chwila zawarcia małżeństwa

Akt małżeństwa sporządzany jest po ślubie, jednakże gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. Wówczas stajecie się małżeństwem w świetle prawa wyznaniowego oraz w świetle prawa polskiego. W terminie 5 dni duchowny ma obowiązek przekazać dokumenty dotyczące zawarcia związku małżeńskiego do USC.  O konsekwencjach niedochowania formalności przeczytasz TUTAJ.

Kinga

Podstawa prawna:

art. 1, 3, 4[1] i 8 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. Poz. 682);

Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).